Oc Dai Viet 해산물 레스토랑- 사이고에 유명한 주소 – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Oc Dai Viet 해산물 레스토랑- 사이고에 유명한 주소

Oc Dai Viet 해산물 레스토랑- 사이고에 유명한 주소

 

 

Oc Dai Viet레스토랑에 대해서 소개

Bui Vien 거리에 있는 Oc Dai Viet레스토랑은 사이공의 유명한 요리 주소 중하나입니다. 개방적이고 통풍이 잘되는 공간과 다양한 메뉴를 갖춘 Oc Dai Viet 레스토랑은 해산물과 길거리 음식을 좋아하는 사람들에게 훌륭한 선택입니다.

 

레스토랑 메뉴

Oc Dai Viet 레스토랑은 다양한 스타일로 조리된 다양하고 신선한 해산물 요리를 제공합니다. 홍합, 랍스터, 가재, 새우, 바다의 , 달팽이, 문어 기타 다양한 종류의 해산물이 있습니나. 또한 레스토랑에는 반세오, 반콧, 월남삼, 스프링롤과 같은 전형적인 사이공 요리도 있습니다.

레스토랑 공간

 

Oc Dai Viet 레스토랑은 넓고 바람이 통하는 공간을 갖추고 있으며, 고객의 요구에 맞는 다양한 공간을 갖추고 있습니다. 아늑하고 넓은 공간과 레스토랑의 장식은 기억에 남는 요리 경험을 선사할 것입니다.

주소 연락처 정보

 

Oc Dai Viet 레스토랑은 호치민시 1, Pham Ngu Lao 구역, Bui Vien 거리, 191 - 193번호에 위치해 있습니다. 전화번호: +84 326882441 레스토랑에 연락하여 테이블을 예약하거나 자세한 정보를 얻으실 있습니다.

← Bài trước Bài sau →

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience