Lua Dai Viet 해산물 레스토랑 - Bui Vien 거리에서 놓칠 수 없는 주소 – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Lua Dai Viet 해산물 레스토랑 - Bui Vien 거리에서 놓칠 수 없는 주소

Lua Dai Viet 해산물 레스토랑 - Bui Vien 거리에서 놓칠 수 없는 주소

 

번화한 Bui Vien 거리에 위치한 Lua Dai Viet 해산물 레스토랑은 신선한 해산물을 좋아하는 사람들에게 놓칠 없는 요리 장소입니다. 고급스러운 공간과 다양한 메뉴를 갖춘 저희 레스토랑은 고객에게 최고의 요리 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

 

 

Bui Vien 최고의 해산물 레스토랑 하나로 알려진 Lua Dai Viet 고품질 재료를 보유하고 있다는 것을 자랑스럽게 생각하며 재능 있는 요리사 팀이 준비합니다. 섬세하게 준비된 요리, 품질, 풍부한 맛으로 가장 까다로운 식사를 하는 사람들도 확실히 만족시킬 것입니다.

 

 

 

랍스터, , 가리비, 생굴, 싱싱한 오징어 신선한 해산물이 있을 뿐만 아니라 Lua Dai Viet 에는 생선구이, 해산물 볶음밥, 해산물 볶음면 밖에도 다양한 특별 요리가 있습니다. 모든 요리는 신선한 재료로 만들어졌으며 아름답게 장식되었습니다.

 

 

Lua Dai Viet 맛있는 요리를 제공할 뿐만 아니라 생일 파티, 회의, 축제 또는 기타 중요한 행사에 적합한 넓은 공간을 갖추고 있습니다. 넓고 통풍이 잘되는 공간과 자연 채광, 아늑한 분위기가 어우러져 편안한 공간에서 편안하게 식사를 즐기실 있습니다.

 

전문적이고 친절한 서비스 직원으로 구성된 팀을 갖춘 Lua Dai Viet 고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 서비스와 요리의 질을 더욱 향상시키기 위해 항상 고객의 의견에 귀를 기울입니다.

 

따라서 신선한 해산물 요리를 즐기고 전문적인 서비스를 경험하고 싶다면 Bui Vien 최고의 요리 장소 하나인 Lua Dai Viet으로 오세요. 저희 레스토랑에서 편안하고 만족스러운 순간을 보내시기 바랍니다!

← Bài trước Bài sau →

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience