PHỞ BÒ – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Phở Bò - Beef Pho

Phở Bò - Beef Pho

98,000₫

Mô tả

A STORY OF “PHỞ”

 

Every Vietnamese person has a deep love for Phở. However, few people know that Phở is not a long-standing dish as many believe.

 

The story of Phở begins in the capital city of Hanoi in the late 1880s, during the French colonial period. There is a theory that the name "Phở" originated from the French dish "pot au feu" (pot on fire). To create a delicious and nutritious broth, this dish requires simmering beef bones for several hours.

 

The journey of Phở's expansion began when families from the northern region brought their Phở recipes and introduced them to their southern counterparts. The Saigon-style Phở has undergone various changes to create a mainstream flow that is worthy of the Hanoi-style Phở bowl. With abundant ingredients, Saigon Phở has developed strongly in terms of quality, quantity, and style.

 

One of the most noticeable changes is the flavor. To suit the taste of people in Saigon and the southern region in general, Saigon Phở is seasoned with sugar instead of salt. The broth is simmered from beef bones and roasted ginger to create a unique, distinct, and enticing flavor. In contrast, Phở from the North has evolved along the path of MSG, creating a clear distinction between the two types of Phở.

 

Saigon Phở is served with a variety of fresh herbs and raw vegetables to provide a cooling effect. Chinese seasonings such as chili sauce, soy sauce, and hoisin sauce are also added to Phở. Additionally, it is often accompanied by cold beer or iced tea to quench thirst.

 

Just reading the lines of writer Vu Bang in "The Delicious Piece of Hanoi" will make you crave Phở:

"Just looking at the bowl of Phở alone is enticing. A handful of Phở noodles, a small amount of finely sliced spring onions, a few sprigs of fresh green herbs; a few slices of yellow, tender ginger; a few thin pieces of red chili, bright red like pomegranate flowers...

 

The broth is very hot, scorching hot, but that's how Phở tastes good. The meat is tender, the noodles are chewy, occasionally experiencing the spiciness of ginger, the spiciness of black pepper, the spiciness of chili; occasionally smelling the delicate fragrance of spring onions, the strong fragrance of fresh herbs, the gentle aroma of fresh and tender beef... then harmonizing all those flavors, the broth becomes irresistibly sweet, sweet in a gentle, soothing way, sweet in a genuine, natural way, without any chemicals..."

 

Phở has become a daily dish for Vietnamese people across the country, carrying warmth and being closely tied to traditional heritage, embodying the consciousness of national identity. It is hard to imagine Vietnam without Phở. If that were to happen, it would be the day Vietnam loses its own essence.

----

CHUYỆN CỦA PHỞ (A STORY OF PHO)

 

Hễ là người Việt Nam đều có một tình yêu dạt dào dành cho phở. Tuy nhiên, ít người biết rằng phở không phải là món ăn có từ lâu đời như nhiều người vẫn nghĩ.

 

Câu chuyện của phở bắt đầu tại thủ đô Hà Nội vào cuối những năm 1880, thời kỳ Pháp thuộc. Có một giả thuyết cho rằng cái tên "phở" xuất phát từ món "pot au feu" của Pháp (nồi lửa). Để tạo ra nước dùng thơm ngon, giàu dinh dưỡng, món ăn này cần rất nhiều giờ ninh xương bò.

 

Công cuộc Nam tiến của phở diễn ra khi những gia đình miền Bắc mang theo công thức nấu phở của họ và giới thiệu cho đồng bào miền Nam. Bát phở Sài Gòn đã trải qua nhiều biến đổi để tạo ra một dòng chảy chủ lực đủ xứng đáng với bát phở Hà Nội. Với nguyên liệu phong phú, phở Sài Gòn đã phát triển mạnh mẽ về chất lượng, số lượng và kiểu cách.

 

Một trong những biến đổi rõ rệt nhất là khẩu vị. Để phù hợp với khẩu vị của người Sài Gòn và miền Nam nói chung, phở Sài Gòn được nêm nếm bằng đường thay vì muối. Nước phở được ninh từ xương bò và gừng nướng để tạo ra một hương vị mới lạ, đặc trưng và lôi cuốn. Trong khi đó, phở Bắc đã tiến hoá theo con đường của mỳ chính, điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại phở.

 

Phở Sài Gòn được phục vụ với thật nhiều rau thơm và rau sống để giúp giải nhiệt. Những gia vị của ẩm thực Trung Quốc như sa tế, xì dầu và lạp chí chương (tương ớt) cũng được thêm vào bát phở. Bên cạnh đó, phở thường được kèm với lade (bia lạnh) hoặc trà đá để giải khát.

 

Cứ đọc những dòng văn của nhà văn Vũ Bằng trong “Miếng ngon Hà Nội” mà thèm phở không thôi:

"Cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau xanh thơm biêng biếc; mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ; mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa hiên vừa đỏ sẫm như hoa lựu…

 

Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng rẫy lên, nhưng ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt; thỉnh thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dìu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm… rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực, thiên nhiên, không có chất gì là hóa học…".

 

Phở đã trở thành món ăn hàng ngày của người Việt ở khắp mọi miền đất nước, mang trong mình sự ấm áp, gắn liền với di sản truyền thống, là ý thức về bản sắc dân tộc. Rất khó có thể tưởng tượng một Việt Nam mà không có phở. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là ngày Việt Nam mất đi bản sắc của chính mình.

 

-----

 퍼의 이야기

 

모든 베트남인은 퍼에 대한 사랑을 가지고 있습니다. 그러나 퍼가 많은 사람들이 생각하는 것처럼 오래 지속되는 음식이 아니라는 것을 아는 사람은 거의 없습니다.

 

퍼의 이야기는 1880년대 후반, 프랑스 식민지 시대의 수도 하노이에서 시작됩니다. "" 라는 이름이 프랑스어 "pot au feu"( 냄비)에서 유래했다는 이론이 있습니다. 맛있고 영양가 있는 국물을 만들기 위해 요리는 사골을 시간 동안 끓여야 합니다.

 

퍼의 남부 발전은 북부 가족이 요리법을 가져와 남부 사람들에게 소개했을 일어났습니다. 사이공 그릇은 퍼의 하노이 그릇에 걸맞은 주류를 만들기 위해 많은 변형을 거쳤습니다. 풍부한 재료로 사이공은 품질, 수량 스타일 측면에서 크게 성장했습니다.

 

가장 분명한 변화 하나는 맛입니다. 사이공 사람들과 일반적으로 남부 사람들의 입맛에 맞추기 위해 사이공은 소금 대신 설탕으로 맛을 냅니다. 사골과 구운 생강을 넣어 끓인 포국수는 새롭고 독특하고 매력적인 맛을 선사합니다. 한편, 복부 퍼는 메인 국수의 방식을 따라 진화하여 유형의 사이에 뚜렷한 차이를 만듭니다.

 

사이공은 더위를 식히기 위해 많은 허브와 생야채와 함께 제공됩니다. 사테, 간장, 고추장과 같은 중국 요리의 조미료도 퍼의 그릇에 추가됩니다. 게다가 퍼는 종종 레이저(차가운 맥주) 아이스티를 곁들여 상쾌함을 더합니다.

 

"하노이 진미"에서 작가 Vu Bang 대사를 읽고 갈망하는 퍼를 멈추지 마십시오.

"퍼는 한그릇 보기만 해도 재미있습니다. 쌀국수 꼬집, 잘게 , 향긋한 푸른 채소를 뿌린 , 황생강 조각, 명주처럼 얇게 , 붉은 고추 주홍 꽃의 색을 고추 석류 꽃처럼 짙은 붉은색

 

국물이 엄청 뜨거워요, 뜨끈뜨끈한데 저렇게 퍼를 먹어도 맛있습니다. 고기는 부드럽고 케이크는 유연하며 때로는 생강의 매운맛, 후추의 매운맛, 칠리의 매운맛; 가끔 파의 은은한 , 허브의 쏘는 , 신선하고 부드러운 소고기의 은은한 ... 모든 맛이 어우러져 달달한 국물이 여운을 남깁니다. 자연, 화학 물질 없습니다.

 

퍼는 전통 유산과 관련된 따뜻함과 국가적 정체성을 가져다 주면서 전국 각지에서 베트남 사람들의 일상 요리가 되었습니다. 쌀국수가 없는 베트남은 상상하기 어렵습니다. 그렇게 되면 베트남이 정체성을 잃는 날이 것입니다.

-----

越南河粉的故事

每个越南人都都很喜欢河粉,但很少有人知道越南河粉并不像许多人认为的那样是一道历史悠久的菜肴。

河粉的故事开始于1880年代末法国殖民时间的首都河内。有一种理论认为“PHO”的名字起源于法国菜“pot au feu”(火锅)。为了制作出美味又丰富营养的肉汤,这道菜需要将牛骨炖几个小时。

当北方的家庭把煮河粉的做法介绍给南方人时,河粉的行程之旅就开始了。西贡粉经过多次改造,创造了配得上河内风格河粉的主流流程。凭借丰富的食材,西贡河粉在质量、数量和风格的方面都有强劲发展。

最显着的变化之一是味道。为了适应西贡人和南部本地人的口味,西贡河粉已用唐代替盐的调味。肉汤用牛骨和烤姜熬制而成,创造出新的、独特、诱人的味道。相比之下,北方河粉沿着味精的道路演变。从而在两种河粉之间有了明显的不同。

西贡河粉配着大量香菜和生菜以帮降清凉效果。河粉放入沙爹、酱油、辣椒酱等中国的调料。此外,河粉通常搭配冰镇啤酒或冰茶解渴。

只要读一下作家武平在“河内美食”中的台词,让您对河粉产生了强烈的渴望。

“只要看到河粉碗就太吸引人了。一小撮河粉饼,几根细葱,撒上几枝鲜绿的香草,几片切细黄嫩的姜,几片细细的辣椒, 红得像石榴花一样。”

汤很热,很烫,但这就是河粉的味道。肉质松软,面条有嚼劲, 有时有姜的辣,花椒的辣,辣椒的辣,还有时候闻到葱的清香、药草的浓香、鲜嫩牛肉的温和香气.... 这些味道混合在一起, 创造出清甜、透亮、浓香、自然、不含任何化学物质的汤汁。

越南河粉已成为全国越南人民的日常菜肴, 承载着温暖,与传统遗产紧密相连,体现了民族认同意识。很难想象没有河粉的越南。如果这种情况发生,越南将失去自己的本质。

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Phở Bò - Beef Pho

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience