Nong Thon Dai Viet 해산물 레스토랑 - Bui Vien 거리의 독특한 요리 장소 – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Nong Thon Dai Viet 해산물 레스토랑 - Bui Vien 거리의 독특한 요리 장소

Nong Thon Dai Viet 해산물 레스토랑 - Bui Vien 거리의 독특한 요리 장소

1. Nong Thon Dai Viet 레스토랑 위치

 

호치민시 중심부에 위치한 Nong Thon Dai Viet해산물 레스토랑은 전형적인 지역 요리를 좋아하는 사람들에게 이상적인 선택입니다. 아늑한 공간과 다양한 메뉴를 통해 손님들에게 독특한 요리 경험을 선사하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

 

2. 지역의 신선한 해산물을 맛보세요

 

Nong Thon Dai Viet 해산물 레스토랑에서는 가장 신선하고 최고 품질의 재료를 사용하여 전형적인 지역 해산물 요리를 만듭니다.

 

랍스터

랍스터는 랍스터 구이부터 랍스터 찜까지 다양한 방법으로 준비되어 있어 식사하는 사람들에게 선택의 폭이 넓습니다.

 

 

Phan Thiet꽃게

게는 마늘 버터 소스로 준비되어 풍부하고 지방이 많으며 맛있는 맛을 선사합니다.

오징어

오징어를 소금과 칠리소스로 구워서 매콤한 맛이 납니다.

마늘 달팽이

마늘 달팽이로 만든 맛있는 요리는 손님들에게 가장 사랑받는요리이며, 특히 마늘 달팽이 구이, 칠리 소금 마늘 달팽이 구이가 있습니다.

새우

Phu Quoc 소금 후추 새우 볶음은 매콤하고 짠맛이 나지만 이상하지만 매우 매력적입니다.

이러한 종류의 해산물을 먹는 방법은 간장, 머스타드에 담근 생굴, 양파 기름 구이, 치즈 구이 다양합니다.

 

개구리

서양인들에게 친숙한 요리는 레몬그라스 개구리 튀김, 개구리 튀김,  칠리 소금 개구리 구이 전형적인 개구리 요리이다.

망둑어

때로는 망둥어 사워 수프나 망둥어 전골 같은 간단한 요리가 가족 모임에서 맛있는 식사를 위한 훌륭한 선택이 것입니다.

 

 

또한 쌀국수, 사이공 쌀밥 국제 수준에 달하는 베트남 요리도 준비되어 있습니다.

 

3. 레스토랑 공간

 

Nong Thon Dai Viet 해산물 레스토랑은 맛있는 음식을 제공할 뿐만 아니라 고급스럽고 아늑한 공간을 갖추고 있어 가족 파티, 생일 또는 친구들과의 모임에 적합합니다. 우리는 또한 귀하에게 서비스를 제공할 준비가 되어 있는 전문적이고 친절한 서비스 직원을 보유하고 있습니다.

Nong Thon Dai Viet해산물 레스토랑에 오셔서 독특한 요리를 경험하고 아늑하고 고급스러운 공간을 즐겨보세요.

 

4. Nong Thon Dai Viet 레스토랑 주소

 

레스토랑은 호치민시 1, Pham Ngu Lao 구역, Bui Vien거리 131번호에 위치해 있습니다.

핫라인 +84 326882441 통해 테이블을 예약하세요.

← Bài trước Bài sau →

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience